Årsberetningskrav om styreansvarsforsikring

Det gjelder nytt krav til informasjon i styrets årsberetning om styreansvarsforsikring for regnskapsår som starter 1. januar 2021 eller senere.

Det skal gis opplysninger om det er tegnet forsikring for styrets medlemmer og daglig leder for deres mulige ansvar overfor foretaket og tredjepersoner, og i tilfelle om forsikringsdekningen. Denne typen forsikringer kan variere i innhold og kompleksitet. Det er ikke krav om å opplyse om alle spesifikke vilkår, men årsberetningen bør gi uttrykk for hva som er kjernen i den forsikringsdekningen som er tegnet.

Dersom det ikke er tegnet styreansvarsforsikring må det opplyses i årsberetningen at det ikke er tegnet forsikring for styremedlemmenes og daglig leders mulige ansvar overfor foretaket. Plikten til å opplyse om styreansvarsforsikring i årsberetningen, kan bidra til større bevissthet om dette både i styrene og blant eiere og kreditorer, følgelig er opplysningskravet like viktig der det ikke er tegnet slik forsikring.

Opplysningskravet gjelder ikke for små foretak. Disse foretakene er unntatt fra kravet til årsberetning, og er dermed unntatt fra kravet, men velger små foretak å avlegge årsberetning så gjelder samme krav til opplysning i årsberetningen som for øvrige foretak.