Generalforsamlingen i et aksjeselskap

I dette nyhetsbrevet kan du lese om reglene som gjelder for gjennomføring av generalforsamlingen i et aksjeselskap.
Vi ser på gjennomføring etter reglene om forenklet generalforsamling og reglene for gjennomføring av ordinær generalforsamling. Reglene som gjelder for et aksjeselskaps generalforsamling, finnes i aksjelovens kapittel 5.


Generalforsamling – hovedreglene
Hovedregelen er at styret skal sørge for innkalling til generalforsamling og at den skal sendes senest én uke før møtet skal holdes med mindre vedtektene fastsetter en lengre frist. En slik vedtektsbestemmelse vil imidlertid ikke gjelder ved innkallelse til ekstraordinær generalforsamling.
Les mer

Mer fleksible regler
Fra 1. juni 2021 gjelder nye og permanente regler som gjør at generalforsamlingen i et aksjeselskap kan gjennomføres enten fysisk eller elektronisk eller ved at noen er samlet fysisk mens andre deltar digitalt. Det er styret som bestemmer møteformen.
Les mer

Må avholdes innen seks måneder
Et aksjeselskap må avholde generalforsamlingen innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår. For de fleste aksjeselskapene betyr det at generalforsamlingen senest må avholdes innen 30. juni.

Generalforsamling etter reglene om forenklet generalforsamling
Gjennomføring av en forenklet generalforsamling er først og fremst ment for mindre selskaper – gjerne med få eiere. En forenklet behandling gjør at generalforsamlingen ikke må gjennomføres etter alle saksbehandlingsreglene som gjelder for gjennomføring av en ordinær generalforsamling.
Les mer