Revidert nasjonalbudsjett 2022

Økt formuesskatt for upersonlige skattytere, endret mva-støtte ved kjøp av elbiler og forslag om nøytrale regler for leasing av kjøretøy mv. er noen av forslagene i revidert nasjonalbudsjett 2022.


Øker formuesskattesatsen for upersonlige skattytere

Formuesskattesatsen for formuesskattepliktige upersonlige skattytere foreslås økt fra fra 0,15 prosent til 0,25 prosent fra og med 2022. Dette gjelder bl.a. sparebanker, samvirkeforetak og enkelte stiftelser. Upersonlig skattyter benyttes som hovedbetegnelse på skattytere som skal betale forskudd på skatt i året etter inntektsåret – typisk norsk og utenlandsk selskap og innretning som er selvstendig skattesubjekt.

Endrer mva-støtten til kjøp av elbiler

Merverdiavgiftsfritaket for elbiler foreslås avviklet fra 2023 og skal erstattes av en tilskuddsordning. Tilskuddet tilsvarer et merverdiavgiftsfritak opp til 500 000 kroner. Støtten til elbiler som i dag koster mindre enn 500 000 kroner vil derfor være uendret, mens elbiler som i dag koster mer enn 500 000 kroner blir dyrere. Regjeringen vil komme tilbake til den endelige utformingen av ordningen i statsbudsjettet for 2023.

Merverdiavgift på naprapati og osteopati

Perioden naprapater og osteopater er unntatt fra merverdiavgift utvides til 1. januar 2023. Fra 1. januar 2023 er naprapati og osteopati avgiftspliktig med mindre behandleren har søkt og fått autorisasjon etter helsepersonelloven. Etter en lovendring er nå naprapatar og osteopatar omfattet av autorisasjonsordningen etter helsepersonelloven. Behandlere med autorisasjon vil ikke bli omfattet av avgiftsplikten.

Lavere engangsavgift på rullestoldrosjer

Det foreslås å endre engangsavgiften på drosjer som er tilpasset rullestolbrukere fra 1. juli 2022. Endringen innebærer at avgiften for slike kjøretøy vil bli på nivå med satsen som gjaldt for drosjer før 2019.

Les mer


Les videre om el-avgift, 350-kronersgrensen, leasing mva, karensperioden og andre nyheter i det fullstendige nyhetsbrevet.