Skatt- og regelverksendringer 2022

I tillegg til skatt- og avgiftsendringer for 2022, finner du i dette nyhetsbrevet en oversikt over andre endringer i satser og regelverk som påvirker både virksomheter og privatpersoner.
En tabellarisk oversikt over skattesatser, fradrag og beløpsgrenser i 2021 og 2022 finnes på regjeringens nettsider. Der finnes det også en oversikt over avgiftssatser for 2022.


Skatteendringer 2022

Av skatte- og avgiftsskjerpende tiltak kan nevnes: økt formuesskatt, halvering av maksimalt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner, mindre gunstig firmabilbeskatning for elbiler, økt engangsavgift for ladbare hybridbiler og innføring av full trafikkforsikringsavgift for elbiler. Maksimalt årlig sparebeløp i ordningen for individuell sparing til pensjon reduseres fra 40 000 til 15 000 kroner. Oppjusteringsfaktoren for aksjeinntekter mv. økes fra 1,44 til 1,6.

Ordningen med skattefri fordel i form av underkurs ved ansattes erverv av aksjer mv. i arbeidsgiverselskapet avvikles, men det innføres samtidig en ny ordning for skattlegging av ansatteopsjoner i selskap som er i oppstarts- og vekstfasen. Fradraget for fagforeningskontingent økes fra 3850 til 5800 kroner.

Finansdepartementet har publisert en oversikt over de viktigste regelendringene fra 1. januar 2022 på sitt ansvarsområde.

Skatt – datoer og frister i 2022
På Skatteetaten.no finnes en oversikt over frister og oppgaver for næringsdrivende og datoer og frister for person – inkludert personlig næringsdrivende.

Lønnsstøtteordningen og kompensasjonsordningen for næringslivet
Det er foreslått å innføre en ny lønnsstøtteordning for desember og januar. Ordningen er rettet mot foretak som er hardt rammet av nasjonale smitteverntiltak. Formålet er å legge til rette for at arbeidstakere fortsatt kan være i arbeid fremfor å bli permitterte.
Les mer

Kompensasjonsordningen for næringslivet – justeringer i ordningen og kompensasjon for tapt varelager
Fra og med november er tilskuddsperioden igjen på én måned. Det skal søkes for november, desember og januar for seg. Det gis kompensasjon for tapt varelager uansett om uselgelige varer kastes eller gis bort til veldedige formål.
Les mer


Les videre om arbeidsliv og andre endringer i satser og regelverk fra 2022 i det fullstendige nyhetsbrevet.