Statsbudsjettet 2023

I forslaget til statsbudsjett for 2023 foreslås det blant annet økt utbytte- og formuesskatt samtidig som det innføres 5 % ekstra arbeidsgiveravgift på lønn over 750 000 kroner. Det gis lettelser i inntektsskatten for inntekter under 750 000 kroner og skatteskjerpelser for høyere inntekter. Det foreslås merverdiavgiftskjerpelser på kjøp av elbil, fjernleverbare tjenester og elektroniske nyhetstjenester.


Økt formuesskatt

Formuesskattesatsen økes fra 0,95 til 1,0 prosent (trinn 1 – formue inntil 20 millioner kroner) samtidig som verdsettelsesrabatten for aksjonærer og eiere av næringseiendom reduseres.

Les mer

Økt utbytteskatt

Skattesatsen øker med to prosentenheter til 37,84 %. Dette skjer ved at oppjusteringsfaktoren øker fra 1,6 til 1,72.

Les mer

Økt fagforeningsfradrag

Maksimalt fradrag for fagforeningskontingent økes fra 5 800 kroner i 2022 til 7 700 kroner i 2023.


Inntektsskatten

Det foreslås lettelser i inntektsskatten for de med inntekt under 750 000 kroner, men økt skatt for de med høyere inntekt. Dette skjer ved at bunnfradraget i inntektsskatten (personfradraget) økes med 14 850 kroner. En vanlig lønnstaker vil da bare betale skatt på alminnelig inntekt av lønn som overstiger 135 000 kroner i 2023 (mot 108 000 kroner i 2022).

Les mer

Pendlere – fradrag uavhengig av kokemulighet

Pendlere som bor på brakke, gis rett til fradrag for og skattefri dekning av kost uavhengig av om det foreligger kokemulighet med en sats på kr 177 pr. døgn (2023).
Særskilt fradrag i Troms og Finnmark (tiltakssonen): Fradraget øker fra 20 000 til 20 550 kroner.

5% ekstra arbeidsgiveravgift på inntekt over 750 000 kroner

Regjeringen foreslår en særskilt arbeidsgiveravgift på inntekt over 750 000 kroner. Denne omtales som et situasjonstilpasset tiltak.


Les videre i det fullstendige nyhetsbrevet om blant annet; grunnrenteskatt, exitskatt, merverdiavgift, andre reduseringer/økninger og støtteordninger